see other integrationsSee other integrations

Crypto Taxes and Portfolio Tracking for Kraken Futures

Import, track, and file your crypto taxes for Kraken Futures with Accointing for mobile and desktop
Kraken Futures logo