Crypto Belasting: De Definitieve Gids 2023

Accointing

Written by Accointing Team

May 3, 2023

Nu het gebruik van cryptocurrencies in Nederland blijft groeien, is het cruciaal voor beleggers om de fiscale gevolgen van deze digitale activa te begrijpen. Deze gids bespreekt de principes van de belastingheffing van cryptocurrencies in Nederland. We zullen bespreken hoe de Belastingdienst onderwerpen zoals DeFi, NFT's en cryptocurrencies in het algemeen behandelt en hoe deze vanuit fiscaal oogpunt worden behandeld.

Last Updated: May 3, 2023

Crypto Belastingen - FAQs

Worden Cryptocurrencies Belast in Nederland?

Ja, cryptocurrencies zijn belastbaar in Nederland. Particulieren die cryptocurrencies als persoonlijke activa aanhouden, worden niet belast wanneer ze deze verkopen of verwijderen. In plaats daarvan worden zij jaarlijks belast op basis van de waarde van hun crypto-activa op 1 januari, onder de Nederlandse vermogensbelasting bekend als "Box 3". Als u echter professioneel betrokken bent bij cryptocurrencies, kunnen opbrengsten uit handel, mining en andere activiteiten onderworpen zijn aan inkomstenbelasting onder Box 1.

Wordt U Belast voor het Kopen van Cryptocurrencies in Nederland?

Nee, het kopen van cryptocurrency in Nederland wordt niet belast. U wordt alleen belast op basis van de waarde van uw cryptocurrency-activa aan het begin van het belastingjaar, 1 januari.

Kan de Belastingdienst Crypto volgen?

Ja, de Belastingdienst kan cryptocurrency-transacties volgen. Dit gebeurt via verschillende middelen, waaronder samenwerking met andere overheidsinstanties en het gebruik van blockchain-analysetools. Over een paar jaar komt er ook nieuwe crypto regulatie met DAC8 die additionele rapportage verplichtingen zal geven aan de Europese crypto exchanges. Dit zal additioneel inzicht geven in de crypto transacties van personen en bedrijven. De Nederlandse belastingdienst mag ook achteruit kijken en dus is het verstandig om uw crypto tegoeden accuraat op te geven in uw aangifte. 

Wanneer en Hoe Moeten Belastingen Worden Aangegeven in Nederland?

Belastingen in Nederland worden jaarlijks aangegeven en de deadline voor het indienen van uw belastingaangifte is doorgaans 30 april van het volgende jaar. Het is echter belangrijk om op te merken dat er verschillende deadlines kunnen zijn voor bepaalde soorten belastingen of situaties. Voor de inkomstenbelasting is het 30 april maar kunt u ook gemakkelijk uitstel vragen tot september via de website van de Belastingdienst.

Crypto Belastingen - TLDR

Nederland heeft een belastingsysteem dat het wereldwijde inkomen van een individu verdeelt in drie verschillende soorten belastbaar inkomen, die "boxen" worden genoemd. Elke box heeft zijn eigen belastingtarief/-tarieven en wordt afzonderlijk belast volgens zijn eigen schema.

Box 1: Deze box is bedoeld voor inkomen uit werk en hoofdverblijf. Het omvat inkomen uit dienstbetrekking, bedrijfsinkomsten, huurinkomsten uit een hoofdverblijf en inkomsten uit freelance of zelfstandig werk. Inkomen uit Box 1 wordt belast tegen progressieve tarieven, wat betekent dat het belastingtarief stijgt naarmate het inkomen stijgt.

Box 2: Deze box is bedoeld voor inkomen uit een aanmerkelijk belang in een bedrijf. Het omvat inkomen uit aandelen die worden gehouden in een bedrijf met ten minste 5% van de vorderingen. Het inkomen uit Box 2 wordt belast tegen een vast tarief van 26,9%.

Box 3: Deze box is bedoeld voor inkomen uit spaargeld en investeringen. Het omvat inkomen uit spaarrekeningen, beleggingsfondsen en andere activa die inkomsten genereren. Het inkomen uit Box 3 wordt belast tegen een vast tarief van 32% op een verondersteld rendement op basis van het netto vermogen van een individu.

Voor cryptocurrencies zijn slechts twee van deze boxen relevant:

 • Box 1: Deze box is alleen van toepassing als een individu professioneel betrokken is bij cryptocurrencies, waaronder investeren en handelen, en verwacht winst te maken uit een dergelijk bedrijf. De winsten worden behandeld als regulier inkomen en belast tegen gewone tarieven.

 • Box 3: Cryptocurrencies worden beschouwd als kapitaalactiva volgens de Nederlandse belastingwetgeving en zijn onderhevig aan de vermogensrendementsheffing van Box 3, samen met de rest van het netto vermogen van een individu.

Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning

Zoals eerder vermeld, is Box 1 alleen van toepassing op personen die professioneel betrokken zijn bij cryptocurrencies. Om te bepalen of een activiteit voor inkomstenbelastingdoeleinden als hobby of bedrijf wordt beschouwd, zijn er enkele indicatoren:

 • De verwachting om winst te maken uit de activiteit
 • Investeren van voldoende kapitaal in de activiteit
 • De hoeveelheid tijd besteed aan de activiteit
 • Aanwezigheid van meerdere klanten
 • Mate van 'ondernemersrisico'
 • Aansprakelijkheid voor de schulden van het bedrijf

Deze criteria zijn niet uitputtend en de Nederlandse belastingdienst zal elke activiteit op zijn eigen merites beoordelen om te bepalen of deze als bedrijf wordt beschouwd voor inkomstenbelasting doeleinden. Raadpleeg voor meer informatie deze pagina op de website van de Belastingdienst.

Handel

Voor particuliere beleggers die in Nederland handelen in cryptocurrencies zijn de kapitaalwinsten uit dergelijke handelsactiviteiten niet onderhevig aan belastingheffing. Dienovereenkomstig zijn kapitaalverliezen uit cryptocurrency-handel in particuliere activa ook niet belastbaar. Als een individu echter een bedrijf exploiteert dat verband houdt met cryptocurrency, zoals handelen en investeren, en verwacht winst te behalen uit een dergelijk bedrijf, worden de winsten beschouwd als regulier inkomen en belast tegen de normale tarieven onder Box 1.

Salarisbetalingen in cryptocurrencies

Als u uw salaris in cryptocurrency ontvangt, wordt dit beschouwd als een vorm van betaling in natura en onderhevig aan inkomstenbelasting - Box 1. De waarde van de cryptocurrency in euro's bij ontvangst moet ook worden geregistreerd, net als de waarde van reguliere salarissen. Het belastingtarief is afhankelijk van uw inkomstenbelastingtarief.

2023 Belastingtarieven voor Box 1 inkomen

De belastingtarieven voor Box 1 inkomen in Nederland zijn progressief, wat betekent dat het percentage belasting dat u betaalt stijgt naarmate uw inkomen stijgt. De volgende zijn de nieuwste inkomstenbelastingtarieven:

* In de eerste schijf van box 1 wordt een volksverzekeringenheffing geheven tegen een tarief van 27,65%.

Bron

Box 3: sparen en beleggen

Box 3 belastingheffing is gebaseerd op het nettovermogen van de belastingplichtige, inclusief een breed scala aan activa en beleggingen, met een vast belastingtarief van 32% over verondersteld inkomen uit sparen en beleggen. Dit betekent dat alle belastingbetalers hetzelfde tarief betalen, ongeacht hun inkomensniveau. Aftrekbare schulden kunnen de te betalen belasting verminderen, en er is een belastingvrije drempel van €50.000 per belastingplichtige. Belastingplichtigen zijn verplicht om hun activa en beleggingen, inclusief cryptocurrencies, te melden. De waarde van de cryptocurrencies die op 1 januari van het belastingjaar in bezit zijn van de belastingplichtige, wordt toegevoegd aan andere activa, zoals spaargeld en beleggingen, om het totale vermogen te bepalen. Het volgende vat de beginselen samen van het belasten van verschillende cryptocurrency-transacties en -activiteiten onder Box 3:

Mining

Als u als hobby aan het minen bent en geen consistente winst maakt, bent u alleen onderhevig aan vermogensbelasting op de waarde van de cryptocurrency die u bezit als onderdeel van uw netto vermogen - Box 3. Maar als uw mijnopbrengst uw kosten overtreft, moet u dit melden onder "inkomsten uit overig werk" of "winst uit onderneming". Het zal dan worden belast onder Box 1.

Airdrops en Hard Forks

Over het algemeen zijn airdrops en hard forks onderhevig aan Box 3-belasting. Dit betekent dat de waarde van de activa ontvangen van een airdrop of hard fork wordt toegevoegd aan de andere activa en investeringen van de belastingplichtige en belast tegen het toepasselijke vaste tarief van 32%. Als de belastingplichtige echter als handelaar wordt geclassificeerd, kunnen deze ook worden belast onder Box 1.

Staking

Staking-beloningen worden beschouwd als onderdeel van de activa van de belastingplichtige en worden belast onder Box 3. Dit betekent dat de waarde van de staking-beloningen wordt toegevoegd aan de andere activa en investeringen van de belastingplichtige en belast tegen het toepasselijke vaste tarief. De belastingplichtige moet zijn staking-beloningen opnemen als onderdeel van zijn jaarlijkse belastingaangifte en de waarde van zijn andere activa en investeringen.

Lending

Het uitlenen van cryptocurrencies wordt beschouwd als een vorm van standaard vermogensbeheer en alle inkomsten uit leningen worden belast onder Box 3, samen met de waarde van de uitgeleende cryptocurrencies. Dit betekent dat de inkomsten uit leningen en de waarde van de uitgeleende cryptocurrencies worden toegevoegd aan de andere activa en investeringen van de belastingplichtige en belast tegen het toepasselijke vaste tarief van 32%.

HODLing

Het houden van cryptocurrencies of digitale activa is niet direct belastbaar. Het houden ervan heeft echter wel invloed op de berekening van de jaarlijkse vermogensbelasting onder Box 3. Als u cryptocurrencies of digitale activa op 1 januari bezit, moet u deze vermelden voor de jaarlijkse vermogensbelastingberekening, zelfs als u ze gedurende het jaar niet verkoopt of verhandelt.

Scams, Diefstal en Verliezen

Voor Box 3-belasting moet elke cryptocurrency die u op 1 januari bezit, worden vermeld, ongeacht of deze later wordt gestolen of verloren gaat. De waarde van de cryptocurrency op 1 januari wordt gebruikt om de verschuldigde belasting te bepalen, zelfs als de waarde van de cryptocurrency sindsdien is veranderd als gevolg van marktschommelingen of andere factoren.

Oude vs. Nieuwe Berekeningsmethode

De belastingdienst heeft onlangs een nieuwe methode geïntroduceerd voor de berekening van de Box 3-belasting, die afwijkt van de vorige methode. Deze nieuwe methode is ontworpen om beter de werkelijke opbrengst op investeringen weer te geven en wordt verwacht leiden tot een meer nauwkeurige beoordeling van de belastingverplichting. Belastingplichtigen mogen kiezen tussen de oude en nieuwe berekeningsmethode voor het belastingjaar 2022. Vanaf het belastingjaar 2023 is echter alleen de nieuwe methode van toepassing. De nieuwe methode is voordeliger voor belastingplichtigen met een lager netto vermogen, aangezien zij onder de nieuwe methode minder belasting zullen betalen dan onder de oude methode. Voor belastingplichtigen met een hoger netto vermogen kan de oude methode echter voordeliger zijn, hoewel zij nog steeds kunnen kiezen voor de nieuwe methode als zij een nauwkeuriger reflectie van hun werkelijke opbrengsten willen.

Oude Methode

De tabel hieronder geeft een overzicht van de drie tariefschijven en hoe de belastingdienst fictieve rendementen toepast om het inkomen uit je vermogen te berekenen.

 • Als je vermogen valt in schijf 1 (tot €50.651), gaat de Belastingdienst ervan uit dat 67% van je vermogen wordt gebruikt voor sparen en de resterende 33% wordt geïnvesteerd. Vervolgens berekenen ze een rendement van -0,01% op 67% van je kapitaal en een rendement van 5,53% op de resterende 33%.
 • In schijf 2 (€50.651 - €962.351) werd een rendement van -0,01% berekend op 21% van je vermogen en een rendement van 5,53% op 79% van je vermogen.
 • Als een deel van je vermogen in schijf 3 viel, werd er een rendement van 5,53% berekend over dat hele deel.

Bron

Nieuwe Methode

De nieuwe methode voor het berekenen van inkomen uit spaargeld en investeringen is gebaseerd op de werkelijke activa die je hebt aangegeven in je belastingaangifte, in plaats van de veronderstelde activa die werden gebruikt in de oude methode. De belastingdienst gebruikt denkbeeldige rendementen die dicht bij de werkelijke rendementen liggen voor spaargeld of investeringen, die te vinden zijn in een verstrekte tabel.

 • Om je inkomen uit spaargeld en investeringen te berekenen, bereken je eerst het rendement per type activa met behulp van de rendementen uit de tabel. Vervolgens tel je het rendement op spaargeld op bij het rendement op investeringen en andere activa, en verminder je het totaal met het rendement op aftrekbare schulden.

 • Daarna bereken je je activa door alle soorten activa op te tellen die je hebt aangegeven in je belastingaangifte, minus je schulden. Vervolgens gebruik je je activa om het rendement te berekenen. Na aftrek van de belastingvrije drempel, heb je de basis voor spaargeld en investeringen. Als je een fiscale partner hebt, kun je de basis voor spaargeld en investeringen delen.

 • Om het rendement te berekenen, deel je het berekende rendement door je activa en vermenigvuldig je het resultaat met 100%. Tot slot vermenigvuldig je het rendement met je aandeel in de basis voor spaargeld en investeringen om je inkomen uit spaargeld en investeringen te verkrijgen. Na het berekenen van je inkomen uit spaargeld en investeringen met de nieuwe methode, moet je 32% belasting betalen over dat inkomen. Dit belastingtarief blijft hetzelfde als in de oude methode.

Bron

Schenkbelasting

Gifts zijn onderhevig aan schenkbelasting, die bekend staat als "schenkbelasting". Deze belasting is van toepassing op alle giften die individuen ontvangen, ongeacht of het om geld, eigendommen of andere activa gaat, inclusief crypto giften.

De hoeveelheid belasting die betaald moet worden, hangt af van de waarde van de gift en de relatie tussen de gever en de ontvanger. Als de gift tussen echtgenoten of geregistreerde partners wordt gegeven, is deze belastingvrij. Als de gift tussen ouders en kinderen wordt gegeven, is de eerste €6.250 belastingvrij en wordt elk bedrag daarboven belast tegen een progressief tarief, dat kan oplopen tot 20%.

Als de gift tussen andere individuen, zoals vrienden of verre familieleden, wordt gegeven, is de eerste €2.244 belastingvrij en wordt elk bedrag daarboven belast tegen een vast tarief van 30%.

Het is belangrijk op te merken dat individuen die een gift ontvangen, deze moeten melden aan de belastingautoriteiten, zelfs als er geen schenkbelasting verschuldigd is. U kunt uw schenkbelastingaangifte elektronisch indienen via de website van de Belastingdienst. Log gewoon in op uw MijnBelastingdienst-account en selecteer het gedeelte "schenkbelasting" om de benodigde formulieren in te vullen en uw aangifte in te dienen.

Niet-belastbare Transacties

Het kopen van cryptocurrencies met fiat (bijv. EUR, USD)

Het kopen van crypto (of een andere digitale activa vergelijkbaar met cryptocurrencies, zoals NFT's) met fiat is niet belastbaar. Dit geldt of de crypto nu is gekocht via een bankrekening of een creditcardtransactie. Als u echter professioneel betrokken bent bij cryptocurrencies, moet u belasting betalen wanneer u uw crypto verkoopt of "afvoert". Het is cruciaal om een nauwkeurige administratie bij te houden van de aankoop om de kostprijs van de transactie te bepalen. Gelukkig houdt Accointing automatisch al deze informatie bij.

De kostprijs van verworven crypto = bedrag betaald voor crypto in EUR + kosten voor de aankoop

Het kopen van cryptocurrencies met crypto

Zolang u door de Belastingdienst wordt beschouwd als een particuliere belegger, is het kopen van crypto (of een andere digitale activa vergelijkbaar met cryptocurrencies, zoals NFT's) met crypto of een andere digitale activa geen belastbare gebeurtenis.

Als u daarentegen wordt beschouwd als een zelfstandige handelaar, wordt er vermogenswinstbelasting toegepast:

Belastbare winst of verlies = opbrengst uit de verkoop (fair market value van verworven crypto) - kostprijs van de crypto die is opgegeven.

Opbrengst uit de verkoop (fair market value van verworven crypto) = kostprijs van verworven crypto (relevant voor toekomstige afvoeren)

De verwerving van de nieuwe crypto (coin, token, NFT, enz.) is op zichzelf niet belastbaar, maar het gebruik van een andere activa om dit te kopen is de belastbare gebeurtenis. Dit is een ruiltransactie. Het gebruik van crypto om een andere crypto te kopen, is hetzelfde als het verkopen van de eerste crypto tegen de eerlijke marktwaarde en onmiddellijk deze fondsen te gebruiken om de nieuwe activa te kopen. De eerste transactie zou een belastbare afvoer zijn waarin een winst of verlies moet worden erkend, en de tweede zou een verwerving voor fiat zijn. Bij crypto-to-crypto doe je eigenlijk beide bovenstaande in één transactie. Daarom moet er een winst of verlies worden gerapporteerd over de opgegeven activa.

Het verkopen van cryptocurrencies

Het verkopen of afvoeren van cryptocurrency wordt niet beschouwd als een belastbare gebeurtenis voor particulieren die cryptocurrencies als persoonlijke activa bezitten en niet professioneel betrokken zijn bij crypto-activiteiten. In plaats daarvan zijn de opbrengsten van cryptocurrency-afvoeren opgenomen in het vermogen van een individu en zijn deze onderworpen aan belastingheffing onder de Nederlandse vermogensbelasting, ook bekend als "Box 3". Het is belangrijk op te merken dat als u professioneel betrokken bent bij cryptocurrencies, u inkomstenbelasting moet betalen over eventuele gerealiseerde winsten uit handelsactiviteiten.

Overboekingen tussen twee wallets

Het overboeken van cryptocurrencies naar uw eigen wallet, of het nu een hot of cold wallet is, is geen belastbare transactie. Wees voorzichtig - zonder precieze classificatie als interne transactie gaan sommige belasting rapporten ervan uit dat overboekingen belastbaar zijn en gaan ze uit van een verkoop. Bij Accointing hebben we besloten geen aannames te doen over wat intern is voor een gebruiker. We zoeken mogelijke overeenkomsten voor interne overboekingen en laten deze verifiëren door de gebruiker in een van onze beoordelings stappen. Het enige wat u hoeft te doen is de voorgestelde transacties bevestigen als interne overboekingen, die als zodanig zullen worden geregistreerd.

Donaties

Crypto donaties aan geregistreerde algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) worden op dezelfde manier behandeld als traditionele donaties. Donoren kunnen de waarde van hun donaties aftrekken van hun belastbaar inkomen. Als de donatie minder is dan 10% van het belastbaar inkomen van de donor, is deze belastingvrij. Voor eenmalige giften geldt een drempelbedrag dat moet worden bereikt voordat de donatie kan worden afgeschreven. Het drempelbedrag is gebaseerd op het totale inkomen en aftrekposten in Boxen 1, 2 en 3 van de donor, en het minimumbedrag is 1% van het drempelinkomen, met een minimum van 60 euro en een maximum van 10% van het drempelinkomen. De donor kan het bedrag boven het drempelbedrag aftrekken tot het maximaal toegestane bedrag. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat de liefdadigheidsinstelling is geregistreerd als een ANBI, zodat de donatie fiscaal aftrekbaar is. Op deze pagina van de Belastingdienst kunt u ook controleren of de instelling waar u aan denkt te doneren is geregistreerd als een ANBI.

Crypto Trading: Futures vs. Margin Trading

Bij margin trading leent u geld van een makelaar of een exchange om een grotere positie in een bepaalde cryptocurrency in te nemen. Dit kan resulteren in hogere winsten of verliezen dan wanneer u alleen met uw eigen geld handelt. Maar elke inkomsten gegenereerd uit margin trading of trading in futures en derivaten kan worden beschouwd als belastbaar inkomen onder Box 3.

Belastbare transacties

Net als de verwerving van cryptocurrencies is de vervreemding van cryptocurrencies in Nederland volledig belastingvrij, zolang de Belastingdienst u beschouwt als een particuliere belegger.

Als de Belastingdienst echter van mening is dat u professioneel betrokken bent bij cryptocurrencies, is de verkoop of uitwisseling van cryptocurrencies een belastbare vervreemding en moet u vermogenswinstbelasting betalen. Belastingplichtigen moeten de gerealiseerde winst of verlies uit dergelijke transacties melden in hun jaarlijkse belastingaangifte.

Wat wordt beschouwd als een belastbare verkoop van cryptocurrencies voor Nederlandse professionele handelaren of bedrijven?

 • Verkoop van cryptocurrency voor fiat (USD, euro, GBP, etc.)
 • Verkoop van cryptocurrency voor een stablecoin (USDT, USDC, DAI)
 • Omwisselen van de ene cryptocurrency voor de andere
 • Omwisselen van een stablecoin voor een andere stablecoin
 • NFT kopen met cryptocurrencies
 • Goederen of diensten kopen met cryptocurrencies

In elk geval, bij het maken van een belastbare verkoop van een crypto-activum, moet u uw winst of verlies berekenen en rapporteren:

Belastbare winst of verlies = Verkoopopbrengsten - Kostenbasis

Verkoopopbrengsten: Het bedrag aan fiat dat u heeft ontvangen voor het verkochte crypto-activum, de marktwaarde ervan, of het crypto-activum dat is ontvangen in de transactie.

Kostenbasis: De kostprijs van de verkochte cryptocurrency - de kosten in fiat of cryptocurrency of de marktwaarde op het moment van verwerving als het werd omgewisseld voor een andere cryptocurrency.

Elke keer dat u als professionele handelaar handelt, verkoopt, of cryptocurrency afdraagt, is het een belastbare afvoer. Zelfs het omwisselen van de ene cryptocurrency voor de andere of handelen met stablecoins wordt beschouwd als een belastbare afvoer.

DeFi - Belasting

DeFi staat voor gedecentraliseerde financiën en verwijst naar een systeem van blockchains, munten, tokens en gedecentraliseerde apps (dApps) die peer-to-peer-services aanbieden aan hun gebruikers via slimme contracten. Op dit moment heeft de Belastingdienst geen formele richtlijnen uitgevaardigd met betrekking tot DeFi-transacties. De beste aanpak om te zorgen voor naleving van de regelgeving is om elke transactie te beoordelen en de specifieke aard ervan te bepalen. Er is geen verschil tussen de belastingheffing van DeFi-transacties en CeFi-transacties (gecentraliseerde financiering, wat verwijst naar alles wat via een beurs of makelaar loopt). Zolang u niet als professioneel betrokken bij cryptocurrencies wordt beschouwd door de Belastingdienst, zullen eventuele DeFi-transacties die van invloed zijn op uw portfolio holdings per 1 januari waarschijnlijk worden belast onder Box 3, omdat ze zullen worden beschouwd als onderdeel van uw vermogen voor de berekening van uw jaarlijkse vermogensbelasting.

Non-fungible Tokens (NFTs)

Net als bij DeFi-belastingen heeft de Belastingdienst nog geen duidelijke richtlijnen uitgevaardigd voor NFT's en hun belastingheffing. We kunnen echter aannemen dat de belastingheffing van NFT's door de Belastingdienst voorlopig op dezelfde manier zal werken als de belastingheffing van andere cryptocurrencies. Aangezien NFT's simpelweg een ander type token zijn dat op een blockchain draait, is het logisch om dezelfde principes toe te passen als de belastingheffing van andere cryptocurrencies.

NFT's worden belast als privébeleggers met een vermogensbelasting, en alleen professionele handelaren of bedrijven moeten winsten of verliezen uit de verkoop van NFT's melden. Elke NFT wordt voor belastingdoeleinden beschouwd als een uniek bezit.

Het kopen van een NFT is een niet-belastbare transactie, aangezien u een bezitting verwerft. Als u een professionele handelaar of bedrijf bent en de NFT koopt met een cryptocurrency zoals ETH of SOL (zoals gebruikelijk is bij OpenSea en Magic Eden), heeft u waarschijnlijk een belastbare winst of verlies uit de verkoop van de cryptocurrency die werd gebruikt om de NFT te kopen - dit werkt op dezelfde manier als het omwisselen van de ene cryptocurrency-waarde voor de andere.

De kostprijs van de NFT = het bedrag betaald voor de NFT in CHF (ongeacht of fiat of het CHF-equivalent van cryptocurrency werd gebruikt om de NFT te kopen) + acquisitiekosten

Belastbare winst of verlies = verkoopopbrengsten - kostprijs

Verkoopopbrengsten = het bedrag aan fiat of cryptocurrency (in CHF) dat is ontvangen voor de verkochte NFT

Kostprijs = kostprijs van de verkochte NFT

Belastingplanning

Voor personen die professioneel betrokken zijn bij cryptocurrencies is het belangrijk om proactief belastingplanning uit te voeren om de belastingdruk te verlagen. Of men nu de belastingdruk voor het huidige jaar proactief wil verminderen of simpelweg vooruit wil plannen, het is belangrijk om op de hoogte te zijn van de fiscale implicaties en ervoor te zorgen dat er voldoende reserves zijn voor de betaling van belastingen wanneer deze verschuldigd zijn.

Als privébelegger is het verstandig om aan het einde van het jaar de portefeuille zorgvuldig te bekijken en de marktwaarde van individuele cryptocurrencies te controleren. Aanpassingen kunnen nodig zijn als de weergegeven marktwaarde niet overeenkomt met de actuele marktwaarde. Bij twijfel kunnen cryptocurrencies of NFT's zonder duidelijke marktwaarde vóór 31 december worden verkocht om belastingvrije winsten of verliezen te realiseren.

Belastingconformiteit

In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, zijn cryptocurrency-transacties zelden privé en anoniem. Iedereen met een blockchain-explorer zoals blockchain.com kan al uw transacties zien. Zelfs wallets zonder KYC moeten uiteindelijk transacties uitvoeren met KYC-geverifieerde accounts, waardoor de connectie met de identiteit van de belastingbetaler wordt vastgesteld. Tools zoals AnChain, Chainalysis, Coinfirm en Crystal kunnen forensische gegevens verstrekken om bijna elke transactie op de blockchain te volgen.

De Belastingdienst verzamelt informatie over crypto-transacties, dus het is raadzaam om voorzichtig te zijn en nauwkeurige administratie bij te houden. Onthoud dat opzettelijke belastingontduiking een strafbaar feit is.

Belastingdeadlines

Het belastingjaar loopt van 1 januari tot 31 december en belastingbetalers moeten hun belastingaangifte indienen vóór 30 april van het volgende jaar. Voor het belastingjaar 2022 zal het online belastingportaal MijnBelastingdienst op 1 maart 2023 worden geopend en kan de belastingaangifte worden gestart.

Recordkeeping 

Om te zorgen dat u voldoet aan de belastingwetten en om de juistheid van belastingaangiften te verifiëren, is het raadzaam om gedetailleerde administratie bij te houden van alle cryptocurrency-transacties gedurende ten minste vijf jaar. De belastingautoriteiten kunnen op elk moment om deze gegevens verzoeken en het niet kunnen verstrekken kan leiden tot boetes en straffen. Wij raden aan om de volgende gegevens onbeperkt te bewaren:

 • Adressen van hot of cold crypto wallets met daarin de crypto-transacties van de belastingbetaler.
 • Andere administratie omvat transactiegeschiedenisgegevens van beurzen (en wallets).
 • Rekeningafschriften of andere administratie die stortingen en opnames van fiatvaluta aangeven.
 • Transactiegeschiedenis met de volgende informatie:
  undefinedundefinedundefinedundefinedundefined

Gelukkig worden deze gegevens automatisch opgeslagen in uw portfolio via uw importgegevens van Accointing. U moet een kopie van uw belastingaangifte, alle andere verstrekte bestanden (bijv. het volledige gegevensbestand) en alle CSV- of Excel-bestanden die u naar Accointing.com hebt geüpload, bewaren. Als u API- en blockchainverbindingen hebt gebruikt, bewaar dan het blockchain-adres en de API-sleutels. Als u ooit wordt gecontroleerd, moet u in staat zijn om de resultaten te herstellen.

Belastingaangifte Crypto

Belastingaangifte doen voor crypto is relatief eenvoudig, vooral voor particuliere beleggers die cryptocurrencies als persoonlijke activa aanhouden en niet vaak handelen. U kunt uw belastingaangifte online indienen via het MijnBelastingdienst portaal van de Belastingdienst. Het Accointing-belastingrapport bevat alle benodigde informatie voor uw belastingaangifte, waardoor het proces nog gemakkelijker wordt. Voor meer informatie over hoe u uw belastingaangifte voor crypto-activa in 2023 kunt indienen, kunt u onze "Crypto Tax Filing Guide 2023 - Netherlands" raadplegen.

Accointing by Glassnode

Verbinding maken met Accointing by Glassnode

Om een nauwkeurig belastingrapport te maken, moet u al uw wallets en exchanges, inclusief cold wallets, verbinden met Accointing. Uw crypto-belastingen zijn afhankelijk van al uw transacties, dus zonder verbinding te maken met uw wallets, kunnen we niet-belastbare overdrachten niet identificeren en kunt u de fiscale basis van uw crypto niet bijhouden. Ga naar het tabblad Wallet in het webapp-dashboard om uw wallets te verbinden. Hier ziet u een "Add" knop. Vanaf hier kunt u gegevens uploaden van uw exchanges, externe wallets of zelfs volledige datasets.

Door wallets, exchanges of services via de API-sleutel te verbinden, kunnen toekomstige transacties ook in het Accointing platform worden geïntegreerd. Dit voorkomt dat u heen en weer hoeft te gaan om wallets te verbinden en zorgt ervoor dat de gegevens die u op het platform ziet up-to-date en actueel zijn.

Review Steps

Na het importeren van alle wallets en exchanges, bieden we een stapsgewijze handleiding aan. Hier laat Accointing alle ontbrekende gegevens zien en zorgt ervoor dat de portefeuille de realiteit nauwkeurig weerspiegelt, zodat u een nauwkeurig belastingrapport kunt maken.

 1. Unknown Currencies: Er worden voortdurend nieuwe cryptocurrencies op de markt geïntroduceerd, maar veel zijn niet verhandelbaar of legitieme projecten. Het kan daarom nodig zijn om specifieke munten handmatig te identificeren en aan de juiste valuta toe te wijzen. Deze stap stelt u in staat om dergelijke munten te identificeren en de juiste valuta toe te wijzen.

 1. Identifying Internals:  Interne transacties tussen twee van uw eigen wallets zijn niet onderhevig aan belasting. We identificeren deze transacties automatisch via de transactiehash op de blockchain en vragen om uw bevestiging voordat we doorgaan. Dit type transactie wordt geclassificeerd als intern en heeft geen fiscale relevantie.

 1. Classify Transfers: Het is belangrijk om uw transacties correct te categoriseren om een nauwkeurig belastingrapport te verkrijgen. Op basis van de beschikbare gegevens kunnen we meestal het type storting of opname bepalen (zoals mining, staking, swap, betaling, inkomsten uit liquiditeitspool, etc.). Als de informatie echter onvolledig is, maken we geen aannames en vereisen we in plaats daarvan handmatige classificatie door de gebruiker. Sommige classificaties kunnen verschillende fiscale gevolgen hebben, afhankelijk van het land waar u uw belastingen indient.

 1. Missing Funds: Deze stap toont alle onvolledige gegevens in uw transactiegeschiedenis. Er zijn twee functies bij betrokken. Het eerste gedeelte vergelijkt onze computer balansen met live-balansen. Als er een discrepantie is, vragen we de belastingbetaler om het te verifiëren. Anders kunnen gebruikers stemmen over deze transactie op basis van de ontbrekende waarde. De tweede functie heeft betrekking op individuele transacties of coin-uitbetalingen. Als informatie over de aankoop ontbreekt, vragen we de belastingbetaler om het te verifiëren. "Fix for me" brengt het in evenwicht door een storting te doen met het ontbrekende bedrag.

Het downloaden van uw rapport

Alles staat klaar zodra u de review-stappen hebt voltooid, en u bent klaar om uw belastingrapport te downloaden. U kunt altijd terug gaan en eventuele fouten in uw rapport corrigeren als u niet tevreden bent of als u iets verkeerds vindt. Als u hebt betaald om een belastingrapport voor dat boekjaar te genereren, kunt u de gegevens wijzigen en het zoveel keer opnieuw downloaden als nodig is om ervoor te zorgen dat het 100% nauwkeurig is.

Hoe vereenvoudigt Accointing mijn crypto-belastingen?

Accointing vereenvoudigt uw belastingen door een gebruiksvriendelijk platform te bieden dat het bijhouden en rapporteren van uw cryptocurrency-transacties automatiseert, inclusief handel, aankoop en verkoop. Het platform genereert een gemakkelijk te begrijpen belastingrapport dat alle informatie bevat die u nodig heeft om uw belastingen nauwkeurig in te dienen, inclusief vermogenswinsten en -verliezen, inkomsten uit staking en meer. Accointing integreert ook met populaire crypto-uitwisselingen en portefeuilles, waardoor het gemakkelijk is om uw transactiegeschiedenis te importeren en ervoor te zorgen dat uw belastingrapport nauwkeurig en up-to-date is. Bovendien biedt Accointing uitgebreide ondersteuning en begeleiding over hoe u uw belastingen correct kunt indienen en voldoen aan de Nederlandse belastingwetgeving.

Hoe kan Accointing me helpen geld te besparen op mijn belastingen?

Om de bovenstaande informatie verder uit te breiden, zal de automatisering van het platform u helpen met het verzamelen van uw transactiegegevens en hoeft u niet meer iemand anders te betalen om het voor u te doen. Het is heel eenvoudig. 

De overzicht pagina geeft u een schat aan inzicht in uw portefeuille en de prestaties daarvan. Zo krijgt u een handig overzicht hoeveel geld u wanneer heeft verdiend. Ook handig voor op de mobiele app, met duidelijke overzichten. 

U ziet ook een overzicht van de huidige winst- en verliesstatus van elke asset en hoe goed uw portfolio heeft gepresteerd. Dit alles kan worden gecombineerd om het rendement op uw investeringen te maximaliseren en uw fiscale aansprakelijkheid legaal te minimaliseren. Mocht u controle krijgen, kunt u gemakkelijk alle informatie aanleveren. 

Bij het bepalen van uw fiscale aansprakelijkheid zal ons 4-stappen reviewproces ervoor zorgen dat elke transactie correct wordt geclassificeerd, waardoor onnodige belasting van uw transacties wordt voorkomen. We zullen ook eventuele interne transacties (overdrachten tussen uw eigen wallets) identificeren en oplossen om ervoor te zorgen dat u niet belast wordt voor het verplaatsen van uw crypto van exchanges.

De informatie in deze handleiding, inclusief eventuele aanvullende materialen, is bedoeld voor algemene informatieve doeleinden en vormt geen financieel, beleggings-, juridisch of fiscaal advies. De inhoud is niet bedoeld als grondige, diepgaande analyse, noch als vervanging voor een formeel advies, noch is het voldoende om belastinggerelateerde boetes te vermijden. Raadpleeg uw belastingadviseur.